Polecana literatura

 

Don W. Green, Robert H. Perry, Perry's Chemical Engineers' Handbook, wydawnictwo McGraw-Hill, New York 2008

Książka ta, wbrew nazwie, nie jest przeznaczona tylko dla chemików. Skorzystają z niej inżynierowie zajmujący się m. in. termodynamiką, transportem ciepła i masy, mechaniką płynów i wieloma innymi dziedzinami.

Na 2700 stronach omówione zostały następujące tematy: fizyczne właściwości substancji zarówno organicznych jak i nieorganicznych, matematyka, termodynamika, transport masy i ciepła, mechanika płynów, reaktory chemiczne i kinetyka reakcji chemicznych, transport i przechowywanie płynów, badanie wilgotności i chłodzenie przez odparowywanie, destylacja, absorpcja gazów, gospodarowanie odpadami, bezpieczeństwo, materiały konstrukcyjne i inne.

Tego jest naprawdę bardzo dużo i każdy znajdzie coś, co mu się przyda :) Przykładowo dział "Fizyczne właściwości substancji" zawiera dane dotyczące: właściwości czystych substancji, ciśnienia par czystych substancji i roztworów, gęstości czystych substancji, roztworów organicznych i nieorganicznych, rozpuszczalności, rozszerzalność cieplna, efekt Joule-Thomsona, stałe krytyczne gazów rzeczywistych, ciepło właściwe, entalpie tworzenia i spalania.


Leszek A.Dobrzański” Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo” wydawnictwo: WNT-Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sp z.o.o.

 

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat wszystkich grup współczesnych materiałów inżynierskich. Szczegółowo omówiono w niej stale i inne stopy żelaza, stopy metali nieżelaznych, stopy specjalne, a także materiały: ceramiczne i węglowe, spiekane, polimerowe, kompozytowe, biomedyczne i biomimetyczne oraz stosowane w elektrotechnice, elektronice, optyce, optoelektronice i fotonice. Przedstawiono podstawy nauki o materiałach, metodol

ogię projektowania materiałowego, podstawy metaloznawstwa teoretycznego, a także analizę mechanizmów uszkodzenia i zniszczenia. Książka jest w całości oparta na normach europejskich PN-EN. Cechuje się też wyjątkowymi walorami metodycznymi oraz bardzo atrakcyjną formą graficzną. Jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych różnych kierunków, zwłaszcza: mechaniki i budowy maszyn, inżynierii materiałowej i metalurgii, zarządzania i inżynierii produkcji. Może być też wykorzystywana jako poradnik przez inżynierów, głównie zatrudnionych przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji materiałów inżynierskich oraz maszyn i urządzeń.


Cademartiri L, Ozin G, Nanochemia podstawowe koncepcje, PWN, Warszawa 2011

Nanotechnologia to z pewnością dziedzina, która może przytłoczyć swoim ogromem przy pierwszym kontakcie. Autorzy książki „Nanochemia podstawowe koncepcje” zadbali o to, aby czytelnik stopniowo mógł zagłębiać się w świat w skali nano. Prowadzą oni niejako dialog z czytelnikiem, oswajają go z tematem stosując wiele porównań z sytuacjami życia codziennego. Do jej zrozumienia wystarczy podstawowa wiedza z zakresu chemii lub fizyki. Każdy trudniejszy termin jest zwięźle wyjaśniany na marginesie strony, więc nie przeszkadza to w czytaniu.

Czytając rozpoczynamy od wyjaśnienia pojęć i zjawisk nanochemii, takich jak:

-  powierzchnia – pomijana w większości opracowań poświęconych fizyce i chemii ciała stałego

-  rozmiar – co się dzieje z materiałem, gdy go rozdrabniamy, jakie nowe/niezwykłe zjawiska się pojawiają (np. ferromagnetyczny BaTiO3 staje się paramagnetykiem)

-  wpływ kształtu nanomateriałów na ich właściwości

-  samoorganizacja

-  defekty

-  bionano (potencjalne zastosowania w medycynie)

-  (nie)bezpieczeństwo nanomateriałów

Kolejne rozdziały przedstawiają wybrane nanomateriały (krzemionka, złoto, polidimetylosiloksan, selenek kadmu, tlenek żelaza, węgiel) w celu zilustrowania chemii i fizyki wszystkich ciał stałych. Rozdziały te podzielono według pojęć, które przedstawiono wcześniej tj. powierzchnia, rozmiar, kształt, samoorganizacja oraz bionano. Na końcu rozdziałów czeka na czytelnika trochę gimnastyki umysłu czyli pytania od autorów, a także obszerny spis odnośników do literatury naukowej.

Książka zakończona jest zwięzłym opisem technik diagnostycznych stosowanych w nanochemii. Podsumowując „Nanochemia podstawowe koncepcje” to idealna pozycja dla każdego, kto chciałby poznać tą dziedzinę, nie będąc zarzucanym przytłaczającą ilością szczegółów, a zwłaszcza dla początkujących naukowców. 


 

 Mariusz Holtzer "Procesy metalurgiczne i odlewniczne stopów żelaza", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

  Książka stanowi pierwsze w kraju tak szerokie kompendium wiedzy przedstawiające zagadnienia z zakresu procesów odlewniczych i stalowniczych. Obejmuje zarówno stopy żelaza stosowane w    metalurgii   (surówka, stal), jak i stopy żelaza wykorzystywane w odlewnictwie (żeliwo, staliwo). Zawiera opis podstawowych reguł, praw i zasad z zakresu kinetyki, termodynamiki oraz zjawisk    powierzchniowych i    roztworów, a także dokładny opis nowych technologii, dla których konieczne było opracowanie podstaw teoretycznych w celu wyjaśnienia zachodzących tam zjawisk.

      Zostały omówione:
  · podstawowe funkcje termodynamiczne
  · roztwory i ich właściwości
  · żużle metalurgiczne
 · kinetyka procesów metalurgicznych
 · rozpuszczalność gazów w żelazie i jego stopach
 · procesy próżniowe i zjawiska na powierzchni międzyfazowej
 · korozja gazowa metali i stopów
 · rozkład termiczny ciał stałych
 · procesy fizykochemiczne zachodzące podczas wytapiania i podczas obróbki pozapiecowej stopów żelaza

Cennym uzupełnieniem poruszanych zagadnień jest rozdział dotyczący wykorzystania programów komputerowych do obliczeń termodynamicznych w procesach metalurgicznych.   Podręcznik jest przeznaczony dla studentów takich kierunków, jak metalurgia, inżynieria materiałowa, budowa maszyn, dla absolwentów tych kierunków i pokrewnych zatrudnionych w przemyśle    oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Zainteresuje także pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych zajmujących się tą problematyką.


 

Marek Blicharski " Inżynieria Materiałowa Stal", Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013

Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych.

Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych.

 

 

 

 

 

 

 

 


Andrzej Huczko"Nanorurki węglowe" Wdawca BEL Studio, Warszawa 2013

Nanorurki Węglowe to pierwsza w języku polskim monografia poświęcona tym fascynujqcym nowym nanostrukturom węglowym. W odróżnieniu od poprzedniej książki autora, prezentującej nowoodkrytq odmianę alotropowq węgla - fulereny („Fulereny", wyd. PWN Warszawa 1999), powstawała ona jednak znacznie dłużej... Fulereny były bowiem (i nadal sq!) niezwykle intrygującym obiektem badań, ale jak dotąd - przede wszystkim o charakterze podstawowym. Zaś tematyka nanorurek ma znacznie bardziej interdyscyplinarny charakter; unikatowe ich właściwości wskazują na realne możliwości intrygujących aplikacji,, które zaczynają się już - prototypowo - pojawiać. Stąd niezwykle szerokie spectrum ich badań, zaś liczba opublikowanych prac - oszałamiająca. Dla podejmującego trud syntezy tematyki - podstawowa trudność to selekcja dostępnych wyników badań oraz decyzja o przerwaniu „uaktualniania" już opracowanych fragmentów powstającej książki w sytuacji, gdy niemal każdy dzień przynosi nowe doniesienia w Internecie, a ukazujące się co 2 tygodnie kolejne zeszyty prestiżowych czasopism, m.in. „Carbon" czy „Chemical Physics Letters" zawierają po kilkanaście publikacji poświęconych nanorurkom.

 

 

 

 

 

 


Małgorzata Lewandowska, Krzysztof Kurzydłowski "nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i fukcjonalne" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Interdyscyplinarny podręcznik, który jest źródłem kompleksowej wiedzy o nanomateriałach, będących dzisiaj wyznacznikiem innowacyjności w wielu gałęziach przemysłu. Materiały te charakteryzują się szczególnymi właściwościami, w tym nieosiągalną wcześniej wytrzymałością oraz wyjątkowymi właściwościami cieplnymi, elektrycznymi, chemicznymi i biologicznymi.

Książka omawia:
strukturę i właściwości materiałów inżynierskich,
strukturę, właściwości, charakteryzowanie i modelowania nanomateriałów,
nanometale,
nanoceramiki,
nanokompozyty,
nanopowłoki i nanowarstwy,
nanowłókna,
nanorurki,
nanomateriały proszkowe,
nanomateriały inspirowane obserwacją przyrody.

Poruszono również temat zrównoważonego rozwoju nanomateriałów i przedstawiono perspektywy nanorewolucji materiałów inżynierskich.

Książka napisana w sposób pozwalający na lekturę jej fragmentów przez osoby nie mające formalnego wykształcenia w dziedzinie materiałoznawstwa. M.in. z myślą o nich tekst podręcznika uzupełniono licznymi ilustracjami.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i wykładowców wydziałów inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, mechatroniki, metalurgii, wydziałów mechanicznych, fizyki, biochemii na uczelniach technicznych i uniwersytetach, a także naukowców praktyków i entuzjastów nanotechnologii.


Marek Blicharski 'Inżynieria Materiałowa", Wydawnictwo WNT, Warszawa 2014

Autor omawia:
- budowę wewnętrzną ciał stałych
- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów
- własności głównych grup materiałów inżynierskich
- problemy formowania materiałów i korozji
- własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałów.

Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.

 

 

 

 

 


 

Kelsall R, Hamley I, Geoghegan M, Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2012

Kelsall R, Hamley I, Geoghegan M, Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2012

Nanotechnologia to nauka o wytwarzaniu i badaniu struktur o wielkości rzędu nanometrów (milionowe części milimetra). Książka Nanotechnologie w miarę przystępny sposób przybliża następujące zagadnienia:

·         wytwarzanie i sposoby charakteryzowania nanostruktur

·         nanostruktury z nieorganicznych półprzewodników

·         zjawiska magnetyczne w nanostrukturach

·         właściwości nanomateriałów nieorganicznych

·         elektroniczne i optoelektroniczne materiały i urządzenia molekularne

·         nanostruktury samoorganizujące się

·         zjawiska zachodzące na granicach faz

·         podstawy biotechnologii

Kolejne rozdziały podręcznika obejmują jeden z powyższych punktów lub jego część i są opatrzone wprowadzeniem w omawiane zagadnienia.

Materiał jest bardzo obszerny, dokładne jego przybliżenie wymagałoby podzielenia książki na tomy. Zamiast tego zdecydowano się na przystępne omówienie podstaw z podaniem bibliografii. Całość zmieszczono na 470 stronach.

Książkę przeznaczono dla studentów i wykładowców inżynierii materiałowej i chemicznej, fizyki, metalurgii, elektroniki i biochemii, a także naukowców i entuzjastów nanotechnologii.

Polski