Pracownia studencka zjawisk optycznych w strukturach półprzewodnikowych

Osoba odpowiedzialna: Dr hab. Prof. UR Jacek Polit
Wsparcie techniczne: Dr inż Dariusz Zak

                            

Pracownia ta umożliwia badanie zjawisk i własności optycznych zarówno w nanostrukturach półprzewodnikowych, cieczach oraz substancjach gazowych. Przyrządy optyczne znajdujące się w pracowni umożliwiają pomiar własności optycznych w zakresie od dalekiej podczerwieni poprzez zakres widzialny do ultrafioletu. Pozwalają również studentom na zapoznanie się z najbardziej współczesną metodyką pomiaru wybranych własności optycznych.


 

  • Spektrometr fluorescencyjny Hitachi F-2500

Spektrofluorymetr Hitachi F-2500 jest urządzeniem do podstawowych badań zjawisk fluorescencji. Próbka zostaje wzbudzona światłem monochromatycznym generowanym przez krótkołukową lampę ksenonową w zakresie od 220 do 800 nm. Jego wysoka czułość pozwala na badanie związków
o stężeniu nanomolarnym. Zmienna szczelina, poziome wzbudzanie próbki oraz możliwość badania
w atmosferze gazu obojętnego pozwala na dostosowanie parametrów do próbki i jej objętości lub stężenia.

  • Spektrometr FT-IR  Nicolet 6700

Spektrometr FT-IR NICOLET 6700 firmy Thermo Scientific pozwala otrzymać wysokiej jakości widma
w zakresie podczerwieni: 400-4000 cm-1.  Spektrometr jest szczególnie przydatny do badań składu powierzchni, cienkich warstw polimerowych już od 20 nm oraz folii. Komputerowa obróbka widm, wbudowana baza widm substancji (powyżej 10 000 widm) i szybkie wyszukiwanie i dopasowanie widm pozwala na łatwą analizę widma i identyfikację substancji.

  • Spektrometr Nicolet DXR SmartRaman

Nowatorska konstrukcja zapewniająca szybką i łatwą analizę potwierdzania tożsamości i analizy ilościowe bez przygotowania próbek. Raman dla laboratoriów kontroli jakości i do pomiarów rutynowych. DXR SmartRaman spektrometr to przyrząd przeznaczony dla wszechstronności próbkowania. Jest łatwy w użyciu. Jego unikalną cechą, jak twierdzą zarówno eksperci i nie-eksperci, jest  dostarczanie optymalnych rezultatów, bez wysiłku.

  • Spektrofotometr badawczy UV-VIS Evolution 300

Wysokiej klasy spektrofotometr dwuwiązkowy ze zmienną szczeliną posiadający dwie wersje aparatów:

 - Spektrofotometr z wbudowanym  kolorowym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem
w języku polskim, umożliwiającym zdejmowanie widm, pomiary przy stałej długości fali, analizę ilościową, pomiary kinetyczne, analizę wieloskładnikową;

 - Spektrometr UV-Vis sterowany z zewnętrznego komputera PC z rozbudowanym oprogramowaniem VISIONpro, VISIONlife pracującym w środowisku Windows®


 

Polski