Regulamin Centrum

 

                                                           Zatwierdzony przez Senat UR 26 kwietnia 2012

 

REGULAMIN

CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO MIKROELEKTRONIKI
I NANOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (dalej „Centrum”) jest jednostką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powołane zostało w wyniku realizacji projektu „Kompleks dydaktyczno-naukowy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego” w celu efektywnego wykorzystania stworzonej infrastruktury – nowoczesnej aparatury technologicznej i badawczej przeznaczonej do wytwarzania i badania nanostruktur oraz materiałów nanokompozytowych, jak również w celu koncentracji odpowiedniej kadry naukowo-dydaktycznej pracującej w tym zakresie.

CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 1

Najważniejszym zadaniem Centrum jest kształcenie studentów w zakresie najnowocześniejszych technologii, a także w zakresie współczesnych metod badania nanostruktur. W tym celu został uruchomiony na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek inżynieria materiałowa ze specjalnościami: ”nanotechnologia i materiały nanokompozytowe” oraz ”nowe materiały dla przemysłu lotniczego”. Na bazie infrastruktury Centrum będą prowadzone również zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków przyrodniczo-technicznych: fizyka techniczna, biotechnologia, mechatronika. W przyszłości będą uruchamiane nowe kierunki studiów.

 

§ 2

Jednym z podstawowych zadań Centrum jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nanostruktur i materiałów nanokompozytowych oraz przygotowywanie prac doktorskich w tym zakresie, w ramach studiów doktoranckich. Instalacje technologiczne i pomiarowe Centrum będą wykorzystywane przez naukowców z innych ośrodków (na podstawie umów bilateralnych oraz wielostronnych), jak np. Umowa o powołanie Konsorcjum „Nanotech” (z dnia 22.01.2008 r.) pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Instytutem Fizyki Jądrowej im NH. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Instytutem Fizyko-Chemii Powierzchni i Katalizy PAN w Krakowie oraz Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza (Aneks do Umowy z dnia 29.01.2009).
W przyszłości Centrum może wejść, jako część składowa w strukturę większego ośrodka
o charakterze regionalnym i krajowym.

 

ORGANY CENTRUM

 

§ 3

 1. Centrum kieruje dyrektor, a jego organem doradczym jest rada centrum.
 2. Po zaopiniowaniu przez radę wydziału, Dziekan występuje o powołanie przez Rektora dyrektora Centrum (i jego zastępców) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor Centrum powinien posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. Do wyboru kandydata na dyrektora Centrum stosuje się § 17 regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dn. 18.11.2010 roku.
 4. W Centrum powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora spośród nauczycieli zatrudnionych w Centrum w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopnień doktora.
 5. Dyrektor Centrum oraz jego zastępcy są powoływani na kadencję władz Uniwersytetu. Powołanie może być odnawialne.
 6. Dyrektora Centrum lub jego zastępców może odwołać Rektor z własnej inicjatywy, jak również na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 7. Wyboru kandydata  na dyrektora Centrum i jego zastępców dokonuje Rada Centrum według zasad, które obowiązują na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego (§17, ust. 1 Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego). Wybrany kandydat na dyrektora Centrum zgłasza kandydatów na zastępców dyrektora, po jednym na każde stanowisko; do ich wyboru stosuje się odpowiednio zasady wyboru dyrektora Centrum.
 8. Dyrektor może być powołany przez Rektora na wniosek Dziekana, w przypadku, gdy rada Centrum dwukrotnie nie wyłoni kandydata na to stanowisko.

 

§ 4

 1. Do Rady Centrum wchodzą:
  1. dyrektor Centrum jako jej przewodniczący,
  2. zastępcy dyrektora jako zastępcy przewodniczącego,
  3. kierownicy laboratoriów i pracowni wchodzących w skład Centrum,
  4. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Centrum, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  5. wybierani na okres pełnej kadencji władz Wydziału przedstawiciele:
 • pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiąc do 20% składu Rady Centrum
 • pracowników Centrum niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiąc  do 10% składu Rady Centrum
  1. przedstawiciele studentów kierunku inżynieria materiałowa (oraz nowych kierunków prowadzonych na bazie Centrum), po jednym z każdego istniejącego stopnia studiów corocznie wskazywani przez Zarząd Samorządu Studenckiego,
  2. do Rady Centrum Dziekan może powołać na wniosek dyrektora Centrum wybitnych specjalistów spoza Centrum, przedstawicieli nauki i praktyki. Ich udział w składzie rady Centrum nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby członków rady.

 

 1. W posiedzeniu Rady Centrum  mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
 1. emerytowani nauczyciele akademiccy, którzy przed przejściem na emeryturę byli zatrudnieni w Centrum na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego,
 2. osoby zaproszone na posiedzenie przez dyrektora Centrum w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 1. Wyboru przedstawicieli do rady Centrum dokonuje się na zebraniach wyborczych odpowiednich grup pracowników, zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej obowiązującej na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Z podstawy obliczania wymagalnej obecności wyłącza się osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą brać udziału w posiedzeniach przez co najmniej 3 miesiące.

 

§ 5

 1. Do kompetencji rady Centrum należy:
 1. uchwalanie kierunków rozwoju i badań naukowych Centrum, ustalenie kierunków polityki kadrowej,
 2. opiniowanie wniosków o przekształcenie, utworzenie bądź zniesienie jednostek organizacyjnych działających w Centrum,
 3. przeprowadzanie okresowej oceny działalności naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum,
 4. opiniowanie kandydatur do zatrudnienia na stanowiska profesora nadzwyczajnego
  i profesora zwyczajnego,
 5. opiniowanie przedstawionych przez dyrektora Centrum kandydatur na kierowników jednostek organizacyjnych w Centrum,
 6. wybieranie kandydata na dyrektora Centrum i jego zastępców, a także:
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Centrum, zastępców dyrektora oraz kierowników jednostek organizacyjnych  Centrum,
 • ocena działalności jednostek organizacyjnych Centrum,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień,
 • proponowanie zasad podziału i oceny wykorzystania środków finansowych,
 • wykonanie zadań wynikających z innych przepisów lub upoważnień udzielonych przez radę Centrum,
 1. Rada Centrum uchwala regulamin swoich obrad, uwzględniając postanowienia Ustawy, Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
 2. Jednym z najważniejszych zadań rady Centrum jest mobilizacja wszystkich środków i zasobów w celu wykonania wskaźników Projektu „Kompleks dydaktyczno-naukowy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

 

§ 6

 1. Od uchwał rady Centrum służy odwołanie do rady wydziału. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem rady Centrum w terminie 10 dni od daty ogłoszenia zaskarżonej uchwały.
 2. Jeśli  rada Centrum uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie to może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie powinno być przesłane radzie wydziału,  w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia przez  radę Centrum. Dziekan zawiesza wykonanie zaskarżonej uchwały i w terminie 14 dni zwołuje posiedzenie Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego  w celu rozpatrzenia odwołania.
 3. Rada wydziału może uchylić uchwałę  rady Centrum naruszającą ważny interes wydziału lub Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uchwały rady wydziału w tych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów podczas obecności co najmniej 50% statutowego składu.  Uchylenie i zmianę uchwały należy niezwłocznie przekazać dyrektorowi Centrum.

 

§ 7

 1. Posiedzenie zwyczajne rady Centrum zwołuje dyrektor Centrum co najmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Nadzwyczajne posiedzenie zwołuje dyrektor Centrum z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ składu  rady Centrum, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Obecność członków rady Centrum na jej posiedzeniach jest obowiązkowa. Nieobecność wymaga  usprawiedliwienia przed posiedzeniem rady.

 

§ 8

 1. Dyrektor Centrum kieruje i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 2. Dyrektor Centrum w szczególności:
  1. jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum,
  2. kieruje polityką kadrową: podejmuje decyzje o przyporządkowaniu organizacyjnym pracowników Centrum i przedkłada Dziekanowi wnioski w sprawach zatrudnienia, nagradzania, karania i zwalniania pracowników Centrum,
  3. nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników zatrudnianych
   w Centrum,
  4. rozpatruje skargi i odwołania pracowników Centrum od decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Centrum,
  5. ponadto dyrektor:
 • koordynuje, na podstawie planów laboratoriów i pracowni plany badań naukowych
  i kontroluje ich wykonanie,
 • przedkłada radzie Centrum, radzie wydziału i Dziekanowi wnioski w sprawach obsady stanowisk kierowniczych w Centrum,
 • powołuje,na wniosek kierownika laboratorium, zespoły naukowe i ich kierowników,
 • zasięga opinii rady Centrum w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta, adiunkta, wykładowcy i starszego wykładowcy,
 • nadzoruje kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie opieki naukowej nad stażystami i asystentami,
 • przedkłada radzie Centrum, radzie wydziału i Dziekanowi wnioski w sprawach nadania tytułu naukowego i stopni naukowych,
 • przedkłada radzie Centrum, radzie wydziału i Dziekanowi wnioski w sprawach naukowych staży krajowych i zagranicznych,
  1. w ramach kompetencji przekazanych przez Dziekana organizuje i nadzoruje zajęcia dydaktyczne oraz odpowiada za ich jakość. W zakresie organizacji wszystkich form studiów dyrektor Centrum w szczególności:
 • w porozumieniu z kierownikami laboratoriów i pracowni ustala obsadę wykładów
  i seminariów studenckich z przedmiotów kierunkowych i pomocniczych oraz zajęć dla studentów z innych jednostek,
 • ustala obsadę ćwiczeń laboratoryjnych oraz audytoryjnych,
 • ustala obsadę zajęć w pracowniach dydaktycznych,
 • nadzoruje podział studentów na specjalności,
 • powołuje opiekunów kół naukowych oraz proponuje kandydatów na opiekunów praktyk studenckich,
 • monitoruje procedurę przebiegu egzaminów,
 • na wniosek kierowników laboratoriów i pracowni ustala wykaz tematów i opiekunów prac magisterskich i licencjackich,
  1. dokonuje bieżącej oceny wykonania prac magisterskich i licencjackich i czuwa nad ich przebiegiem,
  2. kieruje polityką finansową Centrum,
  3. odpowiada za majątek Centrum i określa odpowiedzialność majątkową podległych pracowników,
  4. koordynuje i kontroluje współpracę naukową i dydaktyczną z innymi jednostkami w kraju i za granicą,
  5. nadzoruje i kontroluje działalność jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum i ustala ich lokalizację,
  6. określa zakres obowiązków swoich zastępców,
  7. składa (w terminie do końca marca) radzie Centrum roczne sprawozdanie z działalności Centrum,
  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów lub upoważnień udzielonych przez Dziekana lub Rektora – kompetencje dyrektora Centrum w tych sprawach określają inne przepisy.
 1. Kompetencje dyrektora Centrum w znacznym stopniu pokrywają się z obowiązkami koordynatora merytorycznego projektu „Kompleks dydaktyczno-naukowy „Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Koordynator merytoryczny projektu jest zobowiązany zabiegać o wykonanie wskaźników projektu do 2017 roku (czas trwałości projektu). W wypadku gdy w tym czasie stanowiska dyrektora Centrum oraz koordynatora merytorycznego projektu będą zajmowały dwie różne osoby, zostanie sporządzony Aneks do Regulaminu Centrum, w którym zostaną szczegółowo przedstawione regulacje i podział obowiązków pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. Aneks podlega zatwierdzeniu przez Senat UR.

 


SPOSOBY DZIAŁANIA CENTRUM I STRUKTURA CENTRUM

 

§ 9

 1. Centrum  realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II, i III-go stopnia w zakresie nauk związanych z szeroko pojętą nanotechnologią.
 2. Prowadzenie prac badawczych w obszarze struktur niskowymiarowych oraz ich zastosowania w nanoelektronice (kwantowe obwody) oraz biosensoryce.
 3. Kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie wymienionym w pkt. 2.
 4. Prowadzenie prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich.
 5. Współpracę ze środowiskiem gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia.
 6. Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi.
 7. Publikowanie wyników prac badawczych.
 8. Działania związane z ochroną własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą.
 9. Ścisłą współpraca z Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Matematycznej w celu wdrożenia wyników prac naukowych.
 10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.
 1. Infrastruktura Centrum według przeznaczenia jest podzielona na laboratoria technologiczne i naukowe oraz pracownie studenckie, w tym:
 1. laboratorium technologiczne MBE z kontrolą jakości wytwarzanych struktur: SIMS        i SEM,
 2. laboratorium technologiczne nanolitogtafii z fotolitografią, AFM-Litografią, e-beam-      Litografią, ion-beam-Litografią,
 3. laboratorium naukowe niskotemperaturowej luminescencji,
 4. laboratorium naukowe magnetotransportu przy niskich i ultra niskich temperaturach,
 5. pracownia studencka zjawisk optycznych w strukturach półprzewodnikowych,
 6. pracownia studencka transportowych zjawisk w strukturach półprzewodnikowych,
 7. pracownia studencka technologii komputerowych systemów pomiarowych,
 8. pracownia studencka nanopreparatyki,
 9. dział techniczny - infrastruktura niskich temperatur oraz  infrastruktura pokoi

      czystych.

 

§ 10

 1. Laboratorium kieruje kierownik powołany przez Rektora na wniosek Dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, spośród pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej ze stopniem naukowym doktora
 2. Kierownikami pracowni studenckich mogą być pracownicy Centrum ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Kierowników pracowni studenckich powołuje dyrektor Centrum.
 3. Osoby odpowiedzialne za działy techniczne powołuje dyrektor Centrum.

 

§ 11

Centrum funkcjonuje w oparciu o mienie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działalność Centrum będzie finansowana głównie z dotacji MNiSW przeznaczonej na prowadzenie dydaktyki. Dodatkowymi źródłami finansowania będą:

 • dotacja MNiSW na działalność statutową;
 • granty i umowy na badania zlecone.

 

§ 12

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określają przepisy obowiązujące w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Regulamin Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi integralną część Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
 2. Regulamin został uchwalony przez Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu 19 kwietnia 2012 r. Wchodzi on w życie w dniu uchwalenia przez Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

 

§ 14

Zmiana Regulaminu może być uchwalona przez Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na wniosek Dyrektora Centrum lub Dziekana Wydziału.

Polski